Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

1029 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Register der resolutiën en placaaten van hun edel mogenden de heeren staaten van Friesland Samengesteld. €295,00 Bekijk
Tegenwoordige staat of historische beschryvinge van Friesland + verhandelinge van de Unie Knoop, Johann Hermann. €185,00 Bekijk
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volken. 16e deel. Behelzende de beschryving der vereenigde Nederlanden en wel in 't byzonder van Friesland. Met nauwkeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. Eerste deel Samengesteld. €185,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; vijftiende deels eerste stuk en tweede stuk. Bevattende het vervolg der beschryvinge van Friesland Samengesteld. €185,00 Bekijk
Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volken. 13e deel. Behelzende de beschryving der vereenigde Nederlanden en wel in 't byzonder van Friesland. Met nauwkeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. Eerste deel Samengesteld. €185,00 Bekijk
Tegenwoordige staat der vereenigde Nederlanden; veertiende deels eerste stuk en tweede stuk. Bevattende het vervolg der beschryvinge van Friesland Samengesteld. €185,00 Bekijk
Verhandeling over de eigennaamen der Friesen. Met ses bijlagen daar toe betrekkelijk en eene toelage van Friesche spreekwoorden Wassenbergh €165,00 Bekijk
Oudheden en gestichten van Vriesland, Tusschen 't Vlie en de Lawers H. V. R. €130,00 Bekijk
Korte historie en beschrijving van Franeker Zijlstra, Dirk Pietersz. €125,00 Bekijk
Gysbert Japicx. Friesche RIJMLERYE. Yn trye deelen forschaet Epkema, E. (samengesteld) €125,00 Bekijk
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland Van Breest, Smallenburg €85,00 Bekijk
Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795. Met eenige geschiedkundige aantekeningen Baerdt van Sminia, Jonkheer Mr. H. €85,00 Bekijk
Nalezing op de nieuwe naamlijst van GRIETMANNEN van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia Andreae, Mr. A. J. €85,00 Bekijk
Zak - atlas van FRIESLAND in 36 kaarten Samengesteld. €85,00 Bekijk
Sljucht en Rjucht. Frysk Wykblêd Dykstra, Waling €80,00 Bekijk
Beneficiaal -boeken van Friesland, vervattende het quartier van Oostergoo Leeuwen, J. van. €80,00 Bekijk
Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. In 32 platen met historische toelichtingen Samengesteld. €75,00 Bekijk
Nederlandsche volkskunde. 7 deeltjes in provinciën Samengesteld. €65,00 Bekijk
Friesche almanak voor het jaar 1872. Berekend naar den middelbaren tijd en op poolshoogte van Leeuwarden Samengesteld. €65,00 Bekijk
Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe in de Hervormde Gemeenten van Friesland. Twee delen Romein, Ds. T. A. €65,00 Bekijk
© 2022 De BonteBok Beheer